Kwaliteitsbewaking

Multidisciplinair overleg, intervisie en opleiding

Multidisciplinair overleg, intervisie en opleiding zijn belangrijk instrumenten als het gaat om de kwaliteitsbevordering van mijn beroepsuitoefening.

Als lid van de Stichting 1nP maak ik deel uit van het Multidisciplinair Overleg (MDO) met de naam: Psychologen Midden-Nederland. Dit verband bestaat uit klinisch psychologen, gz-psychologen en een psychiater.

Verder neem ik deel aan meerdere intervisiegroepen om mijn kwaliteit op peil te houden en te verhogen, evenals jaarlijks aan opleidingen en trainingen.

BIG-registratie

Gezondheidszorgpsycholoog is een beschermde titel en mag alleen gevoerd worden door iemand die ingeschreven staat als gezondheidszorgpsycholoog in het BIG-register. Ik sta ingeschreven in het BIG-register van: Gezondheidspsychologen van het Ministerie van VWS onder nummer 39052750625

De Wet BIG heeft als doelstelling de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken en de patiënt te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van beroepsbeoefenaren. Om dit te bereiken zijn in de wet waarborgen opgenomen zoals titel-bescherming, registratie, de bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen en tuchtrecht.
Bij wet worden acht beroepen geregeld: apothekers, artsen, fysiotherapeuten, gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten, tandartsen, verloskundigen en verpleegkundigen. Voor elk van die acht beroepen worden opleidingseisen vastgesteld. Bovendien komt er per beroep een omschrijving van het terrein waarop de beoefenaar deskundig is.
De wet spitst zich toe op de individuele gezondheidszorg, dat wil zeggen zorg die rechtstreeks is gericht op een persoon

Visitatie

LVVP-visitatielogoVisitatie betekent letterlijk: bij collega’s op bezoek gaan. Het belangrijkste doel is een verbeterproces op gang te brengen, de kwaliteit van de praktijkvoering te verhogen en waar nodig aan te scherpen. Voor LVVP-leden is vijfjaarlijkse visitatie een verplicht onderdeel van het lidmaatschap. In mei 2016 is mijn praktijk door de LVVP gevisiteerd en goedgekeurd.

Kwaliteitsstatuut

Zorgaanbieders, belangenbehartigers van patiënten, beroepsgroepen in de ggz en zorgverzekeraars hebben een model kwaliteitsstatuut ggz opgesteld. Dit beschrijft wat zorgaanbieders moeten regelen op het gebied van kwaliteit en verantwoording om binnen de Zorgverzekeringswet  curatieve ggz te mogen verlenen. Het statuut bepaalt onder andere welke beroepsgroepen in verschillende onderdelen van de ggz als regiebehandelaar op mogen treden. Het model kwaliteitsstatuut ggz is op 31 maart 2016 door Zorginstituut Nederland (ZINL) opgenomen in het Register voor kwaliteitsstandaarden.

Vanaf 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ggz in de Zorgverzekeringswet verplicht om een kwaliteitsstatuut te hebben. De verplichting geldt zowel voor vrijgevestigde aanbieders als voor instellingen. Het model kwaliteitsstatuut ggz geeft aan wat er in deze kwaliteitsstatuten geregeld moet zijn. Het is een dynamisch document, en zal daarom regelmatig worden geëvalueerd en worden aangepast. Ook is het zo opgesteld dat het ook toegepast kan worden in andere delen van de (geestelijke) gezondheidszorg zoals de kinder- en jeugd-ggz, de langdurige zorg en de overige zorg.  

Een kwaliteitsstatuut draagt ertoe bij dat de juiste hulp, op de juiste plaats, door de juiste zorgprofessionals binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk wordt geleverd. Het kwaliteitsstatuut stelt de patiënt in staat een weloverwogen keuze te maken voor een bepaalde zorgaanbieder en te participeren in de besluitvorming rond zijn of haar behandeling. Daarnaast is het statuut het kader voor werkafspraken binnen de instelling, praktijk of het professionele netwerk waarin de aanbieder opereert. Het kwaliteitsstatuut stelt zorgverzekeraars, financiers en toetsende en toezichthoudende instanties in de gelegenheid zich een oordeel te vormen over de kwaliteit van de zorg die een aanbieder levert.

Het model is van kracht per 01-01-2017 voor alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen: generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet.
Lees het Kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden.

Reageren is niet mogelijk